Co nabízíme

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

 • Vedení peněžního deníku
 • Vedení knihy závazků a pohledávek
 • Vedení investičního majetku a drobného investičního majetku
 • Zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností - plátce DPH
 • Tisk konečných verzí zpracovávaných knih
 • Zpracování účetní závěrky

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • Zpracování účetní osnovy
 • Zaúčtování všech účetních dokladů
 • Vedení účetního deníku
 • Vedení hlavní knihy
 • Vedení pokladních knih
 • Vedení knih závazků a pohledávek
 • Sledování sald jednotlivých účtů
 • Vedení knihy investičního majetku a drobného investičního majetku
 • Zpracování přiznání k DPH a záznamní povinnosti - plátci DPH
 • Tisk konečných verzí zpracovávaných knih
 • Zpracování účetní závěrky - rozvaha, výsledovka, cashflow, příloha

VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

Kompletní zpracování mzdové agendy

 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců na sociálním a zdravotním pojištění
 • Zpracování pojitění zaměstnanců dle zákona 125/92 Sb. u pojišťovny
 • Zpracování pracovních smluv - hl. pracovní poměr, dohoda
 • Vystavování zápočtových a mzdových listů
 • Roční zúčtování mezd
 • Vystavování potvrzení zaměstnancům pro účely SSP
 • Zpracování a odeslání přehledů o vyměřovacích základech na OSSZ
 • Zpracování výplatních listů a převodních příkazů k úhradě odvodů z mezd
 • Zpracování vyúčtování daně z mezd (záloha na daň a srážková daň)
 • Zastupování klienta na kontrolách z mezd na zdravotním a sociálním pojištění

Personální agenda

 • Vedení osobní evidence zaměstnanců
 • Zpracování všech pracovních smluv a dohod o hmotné odpovědnosti
 • Vedení evidenčních listů

Mzdový audit se provádí minimálně jednou ročně, tj. na konci roku k 31.12.

 • Vedení pracovně-právní dokumentace
 • Výpočet mezd, včetně náhrad za dovolenou a překážky v práci
 • Výpočet a odvod pojistného na ZP a SP
 • Výpočet a odvod záloh na daň, roční zúčtování, srážková daň
 • Vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • Plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele vůči OSSZ a ZP
 • Zákonné pojištění pracovních úrazů
 • Poskytování cestovních náhrad při tuzemských a pracovních cestách
 • Účetní a daňové vypořádání závodního stravování a dalších požitků zaměstnanců

ZAJIŠŤOVÁNÍ STYKU S ÚŘADY A OBCHODNÍMI PARTNERY

 • Zajištění jednání v oblasti kontrol na příslušných úřadech spojených s podnikatelskou činností firmy
 • Zajištění jednání s obchodními partnery, bankami
 • Zajištění provádění plateb na základě podpisových práv

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 • Rozbory hospodaření
 • Manažerské přehledy
 • Úvěry
 • Podnikatelské záměry
 • Prognózy
 • Statistické výkazy

PROVÁDĚNÍ REVIZÍ ÚČETNICTVÍ

 • Kompletní nebo namátková kontrola zpracováného finančního účetnictví
 • Kontrola podaných daňových přiznání
 • Kontrola souladu podaných daňových přiznání s účetnictvím
 • Kontrola podkladů, na jejímž základě bylo zpracováno účetnictví
 • Rekonstrukce finančního účetnictví
 • Kompletní a namátková kontrola mzdového účetnictví
 • Rekonstrukce mzdového účetnictví

DAŇOVOU PŘÍPRAVU

 • Příprava na přiznání daní z příjmů právnických osob
 • Příprava přiznání z dani z příjmů fyzických osob
 • Příprava na přiznání k DPH
 • Příprava na přiznání silniční
 • Příprava k dani z nemovitosti, darovací, z převodu nemovistosti

DOHLED NAD ÚČETNICTVÍM KLIENTA

 • Dohled nad finančním a mzdovým účetnictvím klienta
 • Zpracování nebo dohled nad zpracováním daňových přiznání a jiných úkonů směřujících na státní správu
 • Informování klienta o blížících se daňových termínech
 • Zpracování účetního rozvrhu klienta
 • Zpracování interních směrnic, tvorba a zavádění systémů účtování a postupu účtování

ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ

 • Zpracování závěrky daňové evidence (výkaz o majetku a závazcích  a výkaz příjmů a výdajů)
 • Zpracování závěrky účetnictví ve zkráceném rozsahu (rozvaha, výsledovka, příloha)
 • Zpracování závěrky účetnictví v plném rozsahu (rozvaha, výsledovka, cash flow, příloha)
 • Zpracování podkladů k žádostem o úvěr včetně podnikatelského záměru

DETEKTIVNÍ SLUŽBY

 • Zjišťování pohledávek a jejich analyzování
 • Zajišťování jejich vyhamatelnosti
 • Vymáhání konkrétních pohledávek

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

 • Přepis knihy jízd
 • Výpočet cestovních náhrad

Firma vlastní certifikát v oboru účetnictví a finance ISÚ - člen IFAC č.002981 
od 23. dubna 2003

 
Ivana Novotná © 2012